Veiling.nl

Veiling

Veiling.nl is een van de grootste online veilinghuizen in Nederland. Door als eerste 'live-veiling' te introduceren gebruiken makend van ons speciaal gepatenteerde 'live-update' functie heeft Veiling.nl niet alleen
de gevestigde orde verrast maar heeft online veilen ook een compleet nieuwe dimensie gegeven.    

Veiling.nl zorgt niet alleen voorverkoopstijging bij al haar businesspartners. Veiling zorgt ook voor extra naamsbekendheid voor de deel-nemende partners. Anders dan andere voordeelsite blijven de prijsperceptie van de producten behouden.

Veiling.nl is op dit moment een van de grootste veilinghuizen van Nederland. Veiling.nl biedt niet alleen ondernemers de mogelijkheid om hun producten en diensten op basis van 'no-cure-no-pay' te verkopen. Veiling.nl helpt ook maatschap-pelijke instellingen met hun fundraising voor goede doelen. Meer informatie is te vinden op www.veiling.nl

Project Feature

  • Responsive Layout
  • Font Awesome Icons
  • Clean & Commented Code
  • Pixel perfect Design
  • Highly Customizable